Bestellijst

Geen bestellingen

Over ons

Missie van de Volksuniversiteit (onderdeel van Rozet)
Volksuniversiteit Arnhem streeft er naar volwassenen (18+) met elkaar in contact te brengen, hun kennis, inzichten en vaardigheden te vergroten, hun persoonlijke groei te stimuleren en hen aldus actief te laten participeren in de maatschappij.

Uitgangspunten
Volksuniversiteit Arnhem wil een laagdrempelige organisatie zijn. Zij organiseert cursussen, lezingen en workshops, die
- toegankelijk zijn voor mensen uit alle lagen van de bevolking, ongeacht vooropleiding en achtergrond,
- plaatsvinden op goed bereikbare locaties,
- ook voor minder draagkrachtigen betaalbaar zijn,
- een non-formeel (niet-diplomagericht) karakter hebben.

Volksuniversiteit Arnhem is betrokken, doordat zij
- midden in de maatschappij staat,
- oog heeft voor de actualiteit,
- haar activiteiten verricht in samenwerking met culturele en maatschappelijke instellingen in de omgeving.

Volksuniversiteit Arnhem streeft ernaar
- mensen bijeen te brengen en hun (onderlinge) communicatie te bevorderen,
- haar activiteiten (didactisch) af te stemmen op de doelgroep,
- kennis, inzichten en vaardigheden van haar cursisten te vergroten,
- de persoonlijke groei en maatschappelijke participatie van haar cursisten te vergroten,
- een bijdrage te leveren aan sociale cohesie.Geschiedenis
Van 1929 tot 1966 was Volksuniversiteit Arnhem gehuisvest in de Rijnstraat op nummer 42, waar nu Theater aan de Rijn is gevestigd. In 1966 verhuisde de Volksuniversiteit op verzoek van de gemeente naar De Coehoorn aan de Coehoornstraat, het gebouw waar tot dat moment de Kunstacademie gevestigd was. Sinds september 2013 is de hoofdvestiging van Volksuniversiteit Arnhem in Rozet, Kortestraat 16 in Arnhem.

Voorgeschiedenis
De wortels van de volksuniversiteiten liggen in de tweede helft van de 19e eeuw. In vooruitstrevende wetenschappelijke kringen maakte men zich zorgen over een 'verborgen tweedeling in de maatschappij': enerzijds een kleine, bevoorrechte groep van wetenschappelijk geschoolden, anderzijds 'het volk', een grote groep van minder ontwikkelden. Op verschillende universiteiten leefde de gedachte dat men zijn kennis ook buiten deze instituten zou moeten uitdragen. Een eerste initiatief hiertoe werd genomen door professor Stuart in Cambridge. In 1871 startte hij de University Extension Movement. Iets later, in 1898, ontstond in Duitsland te Berlijn de Universitätsausdehnung. In België werd een dergelijke beweging gestart in 1892 in Gent. De poorten van de universiteiten gingen open voor 'het volk'.

Nederland 
Deze Europese ontwikkeling kende in Nederland aanvankelijk weinig navolging. Het duurde tot 1913 eer in Amsterdam de eerste Nederlandse volksuniversiteit, met steun van de universiteit, werd opgericht. Motor van het Nederlandse volksuniversiteitswerk was professor Steinmetz (1862-1940). Van het begin af was de eerste volksuniversiteit een groot succes en de belangstelling groeide jaarlijks. Steinmetz stond een onderwijsvorm zonder drang tot presteren voor ogen, een vorm van kennisoverdracht waarin gestreefd werd naar wetenschappelijke objectiviteit, begrijpelijk voor brede lagen van de bevolking. Het Amsterdamse voorbeeld ondervond navolging. In tien jaar ontstonden ruim twintig volksuniversiteiten. Op 10 mei 1918 werd de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten opgericht, een initiatief van de Volksuniversiteit Amsterdam in nauwe samenspraak met de volksuniversiteiten in Groningen, Den Haag, Utrecht en Rotterdam.

Volksuniversiteit Arnhem
In 1918/1919 gaf Louis Cornelis Bigot, directeur van de Kweekschool van onderwijzeressen, de impuls tot het oprichten van een volksuniversiteit in Arnhem. Hij kreeg medewerking van dr. B. Meilink, leraar aan de Rijks-H.B.S, de heer Brandts Buys, muziekhistoricus, en ir. J.P. van Lonkhuyzen, directeur van de Nederlandse Heide Maatschappij.
Van 1929 tot 1966 was de Volksuniversiteit gehuisvest in de Rijnstraat op nummer 42, waar nu Theater aan de Rijn is gevestigd. In 1966 verhuisde de Volksuniversiteit op verzoek van de gemeente naar De Coehoorn aan de Coehoornstraat, het gebouw waar tot dat moment de Kunstacademie gevestigd was. Na de verhuizing naar Rozet in september 2013 is de hoofdvestiging van Volksuniversiteit Arnhem te vinden aan de Kortestraat 16 in Arnhem.
Van 1986 tot 1993 was de Volksuniversiteit onderdeel van een overkoepelende stichting, de SVVA (Stichting Volwasseneneducatie en Volksuniversiteit Arnhem). Toen in 1993 door rijksbeleid de basiseducatie een plek moest krijgen in de regionale opleidingscentra (ROC's) is Volksuniversiteit Arnhem als een zelfstandige stichting alleen verdergegaan.
Volksuniversiteit Arnhem is per 1 januari 2015 gefuseerd met de Bibliotheek Arnhem.

Brancheorganisatie
In 1918 richtten zeven volksuniversiteiten de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten op met als doel het intensiveren van de onderlinge samenwerking. De leden van de BNVU waren stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk. In 2012 telde de BNVU ca. 85 leden. Deze leden bereikten jaarlijks zo'n 180.000 cursisten in enkele duizenden cursussen verzorgd door ongeveer 5000 docenten.
Op 1 januari 2015 is de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) gefuseerd met branchevereniging Kunstconnectie tot één nieuwe brancheorganisatie, die zich zal presenteren onder de naam: ‘Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk’. Zij telt ca. 185 leden. Zie: www.cultuurconnectie.nl voor meer informatie.